กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

วาสนา คำเพ็ง

นางวาสนา คำเพ็งMrs Wasana Khampheng

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

wasana@esdc.go.th

081-876-1855