กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ประยงค์ศรี พูลทรัพย์

นางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์Miss Prayongsri Phunsap

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

prayougsri@esdc.go.th

089-717-0260