กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ปริญญาตรี ดนตรีศึกษา

ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท, บริหารการศึกษา

e-Mail: anont@esdc.go.th | Mobile: 089-844-9900