กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายธนา ธุศรีวรรณ

นายธนา ธุศรีวรรณMr Tana Tusriwan

ศึกษานิเทศก์

tana@esdc.go.th

089-864-5848