กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายพิชัย ญาณศิริ

นายพิชัย ญาณศิริ

Mr Pichai Yansiri

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pichai@esdc.go.th

080-737-6622