กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

cthongsut@esdc.go.th

089-864-4494