กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นางสาวผ่องศรี สมยา

นางสาวผ่องศรี สมยาMiss Pongsri Somya

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pongsri@esdc.go.th

081-069-7787