กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นางสาวสุกานดา ธิมา

นางสาวสุกานดา ธิมาMiss Sukanda Tima

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

sukanda@esdc.go.th

081-999-7633