กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นางณัฐธภา ตรงดี

นางณัฐธภา ตรงดีMrs Natthapha Trongdee

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

natthapha@esdc.go.th

081-872-4459