กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นางจิรา ลังกา

นางจิรา ลังกาMrs Jira Luanga

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jira@esdc.go.th

081-977-5118