กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

กชพร พันธ์ศิริ

นางสาวกชพร พันธ์ศิริ

Miss Kotchaporn Pansiri

ศึกษานิเทศชำนาญการ

nit@esdc.go.th

097-924-8772