กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

จามรี เชื้อชัย

นางสาวจามรี เชื้อชัย

Miss Jamaree Chueachai

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jamaree@esdc.go.th

085-492-6955