กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายสมรุศ หรุจันทร์

สมรุศ หรุจันทร์

Mr Somroot Harujun

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Rout@esdc.go.th

098-667-2373