กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ณปภัช บุญสมศรี

นางสาวณปภัช บุญสมศรี

Miss Napaphud Bunsomsri

ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ

081-9674546