ทำเนียบบุคลากร


ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์

Mr.Chatchai Thongsut

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

cthongsut@esdc.go.th

089-864-4494

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

นางจิรา ลังกา

Mrs.Jira Luanga

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jira@esdc.go.th

081-977-5118

นายธนา ธุศรีวรรณ

Mr.Tana Tusriwan

ศึกษานิเทศก์

tana@esdc.go.th

089-864-5848

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

นางณัฐธภา ตรงดี

Mrs.Natthapha Thongdee

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

natthapha@esdc.go.th

081-872-4459


นางสาวณปภัช บุญสมศรี

Miss Napaphud Bunsomsri

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

napaphud27@esdc.go.th

081-967-4546

นายสมรุศ หรุจันทร์

Mr Somroot Harujun

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

rout@esdc.go.th

098-667-2373

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นางวาสนา ไชยรัตน์

Mrs.Wasana Chaiyarat

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

wasana@esdc.go.th

081-876-1855

น.ส.จามรี เชื้อชัย

Miss Jamaree Chueachai

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

jamaree@esdc.go.th

085-492-6955

จามรี เชื้อชัย

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

นายพิชัย ญาณศิริ

Mr.Pichai Yansiri

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pichai@esdc.go.th

080-737-6622

น.ส.สุกานดา ธิมา

Miss.Sukanda Tima

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

sukanda@esdc.go.th

081-999-7633

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

น.ส.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์

Miss.Prayongsri Phundap

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

prayongsri@esdc.go.th

089-717-0260

น.ส.ผ่องศรี สมยา

Miss.Pongsri Somya

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pongsri@esdc.go.th

081-069-7787

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี

Mr.Anont Wongwisitrungsee

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

anont@esdc.go.th

089-844-9900

น.ส.กชพร พันธ์ศิริ

Miss.Kodchaporn Pansiri

ศึกษานิเทศก์

nit@esdc.go.th

097-924-8772

งานธุรการนางสุวรรณา แฝงเพ็ชร

XXXXXXXXXXXXXX

เจ้าพนักงานธุรการ

suwannanin@gmail.com

099-668-9159