เอกสารประกอบหลักสูตร

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ.pdf
1. แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร.pdf
2. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้.pdf
3. แนวทางการจัดการเรียนรู้.pdf
4. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.pdf
5. แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์.pdf