คำสั่งประกาศที่เกี่ยวข้อง

12) คำสั่ง สพฐ.922-2561-การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน ตามหลักสูตรฯ 2551.pdf
11) คำสั่ง สพฐ.921-2561 -ยกเลิก มฐ.และตชว.เทคโนโลยีของสาระการงานฯ.pdf
คำสั่ง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด.pdf