ITA-คุณภาพประจำตำบล

การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

วันที่ 9 - 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมศีพล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี