กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมบทบาท หน้าที่ ปปช.สพฐ.น้อย และปปช.สพฐ.ชุมชน และการสร้างองค์ความรู้ถอดบทเรียน ( Best practice ) ของโรงเรียนสุจริตโดย นายธนา ธุศรวรรณ วิทยากร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.29ร่วมแลกเปลี่ยเรียนรู้ ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัดร่วม 81 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สพม.29