กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

สรุปผลสถิติการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2562