ตัวชี้วัดตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                 ในศตวรรษที่ 21

ตอบตัวชี้วัด                                            โรงเรียนที่ส่งแล้ว                                           ไฟล์ word