ตอบตัวชี้วัด 2563

การตอบตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังนี

1. การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    คลิกเข้าสู่ระบบ

2. แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                    คลิกเข้าสู่ระบบ


3. การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปฏิทินดำเนินการ