ทำเนียบบุคลากร

  

นางวาสนา  คำเพ็ง
Mrs.Wasana  Khampheng
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
wasana@esdc.go.th
081-876-1855
 

นางสาวประยงค์ศรี  พูลทรัพย์
Miss.Prayongsri  Phundap
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
prayongsri@esdc.go.th
089-717-0260

 

นางนิสา ศรศิลป์

Mrs.Nisa Sonsil
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
nisasmall@esdc.go.th
082-311-9120
 

นายพิชัย  ญาณศิริ
Mr.Pichai  Yansiri
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pichai@esdc.go.th
080-737-6622
 
 

นายฉัตรชัย  ทองสุทธิ์
Mr.Chatchai  Thongsut
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
cthongsut@esdc.go.th
089-864-4494
 

นางจิรา  ลังกา
Mrs.Jira Luanga
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
jira@esdc.go.th
081-977-5118
 

นางสาวผ่องศรี สมยา
Miss.Pongsri Somya
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pongsri@esdc.go.th
081-069-7787
 

นายอานนท์  วงศ์วิศิษฎ์รังสี
Mr.Anont Wongwisitrungsee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
anont@esdc.go.th
089-844-9900
 

นางณัฐธภา  ตรงดี
Mrs.Natthapha  Thongdee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญกาพิเศษ
natthapha@esdc.go.th
081-872-4459
 

นายดิลกชัย คูณแก้ว
Mr.Dilokchai Kunkaew
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
dilokchai@esdc.go.th
084-826-2498
 

นางสาวสุกานดา  ธิมา
Miss.Sukanda  Tima
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sukanda@esdc.go.th
081-999-7633
 

นายธนา ธุศรีวรรณ
Mr.Tana Tusriwan
ศึกษานิเทศก์
tana@esdc.go.th
089-864-5848