มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนที่จะเข้าตอบตัวชี้วัด จะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี XXXXXXX@pracharath.ac.th ที่ได้รับจัดสรรจาก สพม.29

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา


มาตรฐานที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นพิจารณาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา


มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ประเด็นพิจารณาที่ ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้


มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
             4.1 เด็กพิการเรียนรวม
              4.2 เด็กด้อยโอกาส
              4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

รอบที่ 1 (ตอบแล้ว) ตอบตัวชี้วัด        โรงเรียนที่ส่งแล้ว            ไฟล์ excel ตาราง 3.4.4.1      

รอบที่ 2 ตอบตัวชี้วัด                        โรงเรียนที่ส่งแล้ว            ไฟล์ excel 4.2        ไฟล์ excel 4.3

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเด็นพิจารณาที่  ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน