ข้อมูลโรงเรียน

รงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งสิ้น 81 โรงเรียน
โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี
สหวิทยาเขต 1 เมือง 1ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 6 ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
1.1เบ็ญจะมะมหาราช
1.2 เตรียมอุดมศึกษาฯ
1.3 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
1.4 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
1.5 ไผ่ใหญ่ศึกษา
1.6 ดงยางวิทยาคม
1.7 ศรีน้ำคำศึกษา

นางจิรา  ลังกา
6.1 ศรีเมืองวิทยาคาร 
6.2 ตาลสุมพัฒนา 
6.3 เอือดใหญ่พิทยา 
6.4 หนามแท่งพิทยาคมฯ 
6.5 สิรินธรวิทยานุสรณ์ 
6.6 โขงเจียมวิทยาคม 
6.7 เชียงแก้วพิทยาคม
 
นายสมรุศ  หรุจันทร์
สหวิทยาเขต 2 เมือง 2    ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 7 วาริน   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
2.1 นารีนุกูล
2.2 ปทุมพิทยาคม
2.3 นารีนุกูล ๒
2.4 หนองขอนวิทยา
2.5 หนองบ่อสามัคคีวิทยา
2.6 ดอนมดแดงวิทยาคม
2.7 หกสิบพรรษาวิทยาคมฯ

นางณัฐธภา  ตรงดี
7.1 ลือคำหาญวารินชำราบ
7.2 สำโรงวิทยาคาร 
7.3 สว่างวีระวงศ์ 
7.4 วารินชำราบ 
7.5 ห้วยขะยุงวิทยา 
7.6 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 
7.7 วิจิตราพิทยา
 
นางสาวจามรี  เชื้อชัย
สหวิทยาเขต 3 เขื่องใน   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 8 เดชอุดม   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
3.1 เขื่องในพิทยาคาร
3.2 บ้านไทยวิทยาคม
3.3 เสียมทองพิทยาคม
3.4 ชีทวนวิทยาสามัคคี
3.5 สหธาตุศึกษา
3.6 เก่าขามวิทยา

นายฉัตรชัย  ชัยทองสิทธิ์
8.1 เดชอุดม
8.2 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 
8.3 ทุ่งศรีอุดม 
8.4 นากระแซงศึกษา 
8.5 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 
8.6 นาส่วงวิทยา 
8.7 นาเยียศึกษารัชมังคลาฯ
 
นางสาวณปภัช  บุญสมศรี
สหวิทยาเขต 4 ตระการพืชผล    ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 9 บุญฑริก    ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
4.1 มัธยมตระการพืชผล
4.2 กุดข้าวปุ้นวิทยา
4.3 ขุมคำวิทยาคาร
4.4 เกษมสีมาวิทยาคาร
4.5 สะพือวิทยาคาร
4.6 โนนกุงวิทยาคม

นายธนา  ธุศรีวรรณ
9.1 บุณฑริกวิทยาคาร
9.2 นาจะหลวย 
9.3 ดงสว่างวิทยา 
9.4 นาโพธิ์วิทยา 
9.5 น้ำยืนวิทยา 
9.6 โดมประดิษฐ์วิทยา 
9.7 อ่างศิลา
 
นางสุกานดา  ธิมา
สหวิทยาเขต 5 เขมราฐ    ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ  
5.1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
5.2 พังเคนพิทยา
5.3 เขมราฐพิทยาคม
5.4 โนนสวางประชาสรรค์
5.5 พะลานวิทยาคม

นางสาวผ่องศรี  สมยา
  

รงเรียนในจังหวัดอำนาจเจริญ

สหวิทยาเขต 1 เมืองอำนาจ   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 3 หัวตะพาน   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
1.1 อำนาจเจริญ
1.2 เสนางคนิคม 
1.3 นาวังวิทยา 
1.4 นาเวียงจุลดิศวิทยา 
1.5 อำนาจเจริญพิทยาคม 
1.6 คึมใหญ่วิทยา

นายอานนท์  วงศ์วิศิฏรังสี
3.1หัวตะพานวิทยาคม
3.2 น้ำปลีกศึกษา 
3.3 นาจิกพิทยาคม 
3.4 ศรีเจริญศึกษา 
3.5 จิกดู่วิทยา 
3.6 นายมวิทยาคาร  

นางสาวกชพร  พันธ์ศิริ
สหวิทยาเขต 2 ปทุมราช   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบสหวิทยาเขต 4 พนา   ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
2.1ปทุมราชวงศา
2.2 ลือวิทยาคม 
2.3 ชานุมานวิทยาคม 
2.4 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม 
2.5 สร้างนกทาวิทยาคม

นายพิชัย  ญาณศิริ
4.1 พนาศึกษา
4.2 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 
4.3 ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 
4.4 ลืออำนาจวิทยาคม 
4.5 มัธยมแมด

นางประยงค์ศรี  พูลทรัพย์
นางสาธิกา  จันทนป