เอกสารดาวน์โหลด (งานวัดผล)


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
หนังสื่อ สพม.29-แนวทางการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563   15 ม.ค. 2564 04:31 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
หนังสือ สพม.29 ที่ ศธ 04259/ว 2784 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  15 ม.ค. 2564 04:29 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
  15 ม.ค. 2564 04:16 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564  15 ม.ค. 2564 04:34 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
  15 ม.ค. 2564 04:17 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
หนังสือ สพม.29 ที่ ศธ 04259/ว 121 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563  15 ม.ค. 2564 04:31 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ว22 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557  15 ม.ค. 2564 04:37 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Ċ
ดู
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563  15 ม.ค. 2564 04:39 สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ