งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาหนังสือ/ระเบียบ/ประกาศ

 • 14มค64-แจ้งแนวทางการสอบ O-NET 2563.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ม.ค. 2564 04:31 โดย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสื่อ สพม.29-แนวทางการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ‎
 • 8มค64-แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการนับเวลาเรียน จบห.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ม.ค. 2564 04:31 โดย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือ สพม.29 ที่ ศธ 04259/ว 121 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563‎
 • 2มค64-ประกาศปิดเรียน COVID 64.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ม.ค. 2564 04:34 โดย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564‎
 • 9มค63-แนวทางการใช้ข้อสอบเขียนตอบ 2563.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ม.ค. 2564 04:37 โดย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04004/ว22 เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557‎
 • ประกาศกระทรวง ศธ.pdf   0กิโลไบต์ - 15 ม.ค. 2564 04:39 โดย สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ (เวอร์ชัน 1)
  ‎ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563‎
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารดาวน์โหลด (งานวัดผล)