พันธกิจ1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษา

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยการบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบกัลยาณมิตรบนพื้นฐานการวิจัย